งานรับหล่อพระใหญ่ องค์ลอยตัว รูปปั้น ทั้งในและนอกสถานที่ โดยเนื้อโลหะต่างๆ งานสวยราคาโรงงาน
ทางโรงงานรับ งานหล่อพระใหญ่ องค์ลอยตัว รูปปั้น เนื้อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ ทองแดง เนื้อสัมฤทธิ์ งานลงรักปิดทอง หรือเนื้อที่ทางลูกค้ามี
หล่อองค์ลอยหลวงปู่ทวด

งานหล่อพระพิฆเนศหน้าตักขนาดใหญ่

พิธีเททองหล่อพระหลวงปู่ทวดและพระพิฆเนศ

สนใจสามารถติดต่อขอราคา หรือสอบถาม หรือต้องการคำแนะนำในการหล่อพระได้ครับ

ผลงานต่างที่เคยหล่อและปั้นพระใหญ่ค่ะ ( บางส่วนกำลังถ่ายรูปใหม่ให้สวยงาม)

หรือโทร : 095-595-8559 / 089-745-5050/ อั๋น อมูเล็ต ดีไซต์ ครับ
งาน update สามารถดูได้ทาง m.amuletmaker.com

ผลงานหล่อพระปางต่างๆ รับหล่อพระใหญ่ปางต่างๆราคาถูก

รับหล่อพระทั้งในและนอกสถานที่งานสวย

รับหล่อพระเนื้อทองแดงทองแหลือราคาถูก

โรงงานรับหล่อพระองค์ใหญ่ งานสวย รับงานปั้นองค์ลอยหรือรูปปั้นขนาดต่างๆ ราคาโรงงาน

รับปั้นงานพระใหญ่ งานสวย ราคาโรงงาน

ทางเราสามารถสามารถปั้นพระหล่อได้ตามปางต่างๆ  สามารถกดเข้าไปดูในแต่ละปางได้เลยค่ะ

๑.ปางประสูติ

๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์

๓.ปางตัดพระเมาลี

๔.ปางอธิฐานเพศบรรพชิต

๕.ปางปัจเจกขณะ

๖.ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา

๗.ปางทรงพระสุบิน

๘.ปางรับมธุปายาส

๙.ปางเสวยมธุปายาส

๑๐.ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด

๑๑.ปางรับหญ้าคา

๑๒.ปางสมาธิเพชร

๑๓.ปางมารวิชัย

๑๔.ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

๑๕.ปางถวายเนตร

๑๖.ปางจงกรมแก้ว

๑๗.ปางเรือนแก้ว

๑๘.ปางห้ามมาร

๑๙.ปางนาคปรก

๒๐.ปางฉันผลสมอ

๒๑.ปางประสานบาตร

๒๒.ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง

๒๓.ปางพระเกศธาตุ

๒๔.ปางรำพึง

๒๕.ปางปฐมเทศนา

๒๖.ปางประทานเอหิภิกขุ

๒๗.ปางภัตกิจ

๒๘.ปางห้ามสมุทร

๒๙.ปางห้ามญาติ

๓๐.ปางปลงกัมมัฏฐาน

๓๑.ปางชี้อัครสาวก

๓๒.ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข

๓๓.ปางประทับเรือ

๓๔.ปางห้ามพยาธิ

๓๕.ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

๓๖.ปางอุ้มบาตร

๓๗.ปางโปรดพุทธบิดา

๓๘.ปางรับผลมะม่วง

๓๙.ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์

๔๐.ปางโปรดพุทธมารดา

๔๑.ปางเปิดโลก

๔๒.ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์

๔๓.ปางลีลา

๔๔.ปางห้ามแก่นจันทร์

๔๕.ปางพระอิริยาบถยืน

๔๖.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

๔๗.ปางสรงน้ำฝน

๔๘.ปางขอฝน (นั่ง)

๔๙.ปางขอฝน (ยืน)

๕๐.ปางชี้อสุภะ

๕๑.ปางชี้มาร

๕๒.ปางปฐมบัญญัติ

๕๓.ปางขับพระวักกลิ

๕๔.ปางสนเข็ม

๕๕.ปางประทานพร (นั่ง)

๕๖.ปางประทานพร (ยืน)

๕๗.ปางประทานธรรม

๕๘.ประทานอภัย (นั่ง)

๕๙.ปางโปรดพญาช้างนาฬาคิรี

๖๐.ปางโปรดพญาชมพูบดี

๖๑.ปางปาลิไลก์

๖๒.ปางแสดงโอฬาริกนิมิตร

๖๓.ปางโปรดอสุรินทราหู

๖๔.ปางโปรดอาฬวกยักษ์

๖๕.ปางโปรดองคุลีมารโจร

๖๖.ปางโปรดพกาพรหรม

๖๗.ปางพิจารณาชราธรรม

๖๘.ปางปลงอายุสังขาร

๖๙.ปางนาคาวโลก

๗๐.ปางทรงรับอุทกัง

๗๑.ปางทรงพยากรณ์

๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก

๗๓.ปางปรินิพพาน


Credit web : http://www.dhammathai.org